sobota, 29 lipca 2023

Wsparcie dla Wrocławskiego Stowarzyszenia Fortyfikacyjnego


Dzisiaj post trochę inny niż wszystkie, ale sprawa jest ważna. Od wielu lat wspieramy działalność Wrocławskiego Stowarzyszenia Fortyfikacyjnego, grupy pasjonatów którzy własnymi siłami odnowili wrocławski fort piechoty nr 6 przy ulicy Polanowickiej, jeden z największych fortów wrocławskiej twierdzy pierścieniowej z czasów pierwszej wojny światowej. Teraz WSF potrzebuje pomocy przy największym jak dotąd projekcie. Zamierzają odbudować kratę forteczną, która przez wiele lat broniła dostępu do fortu-zanim w 1996 roku nie została ukradziona przez złomiarzy. Mam nadzieję, że wśród czytelników mojego bloga znajdą się ludzie chcący wspomóc tą inicjatywę, zwłaszcza że dobrze zachowanych obiektów jest we wrocławiu stosunkowo niewiele. 


Więcej szczegółów można znaleźć na stronie akcji: https://zrzutka.pl/6zh2wj


Członkowie WSF będą wdzięczni za każdą pomoc. 

sobota, 11 kwietnia 2020

Podziemna Praga/Underground Prague

 Po wielu miesiącach planów, nareszcie się udało! Dzięki uprzejmości jednego z czeskich kanalarzy weszliśmy do jednego z najpiękniejszych systemów kanalizacyjnych na świecie, zaprojektowanego i zbudowanego przez Wiliama Heerleina Lindleya.

After months of plans, we finally did it. Through the courtesy of one of Czech drainers we entered one of the most beautiful sewer system in the world, design and build by Wiliam Heerlein Lindley.
W trakcie naszej wycieczki przeszliśmy przez całą epokę budownictwa kanałowego. Zaczęliśmy w kolektorze z 1980 roku a zakończyliśmy w kanale z 1945.

Through our journey we went through entire century of sewe building. We started in sewer from 1980 and finished in collector build in 1945.
Wymiary kolektora także się zmieniały. Zaczęliśmy w kolektorze poniżej 2 metrów a wyszliśmy w kanale o wysokości 3.60

Size of collectors also changed. We started in sewer under 2 meters high and finished in 3.6m high collector

Po drodze spotykaliśmy całą masę futrzastych lokatorów

As we went we encoutered a lot of furry residents
Byli bardzo przyjaźni i chętnie poznawali nowych przybyszy

They were very friendly and liked to meet new newcomers
Weszliśmy w porze wieczornego szczuty, kiedy mieszkańcy jedzą kolację płuczą naczyni oraz biorą kąpiel

We eneter at the time of evening peek when residents eats dinner, wash dishes and take the bath.
W efekcie z kanałów dolotowych płynęły strumienie ścieków, a woda była bardzo ciepła

Because of that sewage flushed form every side pipe and water was very warm


W Pradze bardzo dba się o stan techniczny kanałów. Klamry są regularnie wymieniane a same kolektory na bieżąco sprawdzane i remontowane

In Prague technical condition of sewers is taken very seriously. Steps are regularly replaced and collectors checked and maintained.

Mój przewodnik, Lukas posiadał olbrzymią wiedzę techniczną na temat funkcjonowania praskiej kanalizacji. Na każdym kroku dowiadywałem się czegoś nowego i fascynującego.

My guide, Lukas had enormous knowledge about functioning of Prague sewer system. With every step i learned something new and fascinating
Nowe klamry w studzience z oryginalną Linleyowską klapą

New steps in manhole with original Linley hatch
Co ciekawe do dnia dzisiejszego kanały w Pradze buduje się z cegły, zgodzie z XIX-wieczną technologią.

Whats isnteresing-even today Prague sewers are made from brick with accordance to 19th century technology
Kanał dolotowy

Side pipe
Zmiana rozmiaru kolektora

Collector changing size
Po pewnym czasie doszliśmy do komory technicznej

After some time we arrived in technical chamber
Pomosty pozwalają na swobodny dostep do komory oraz na dokładną ocenę stanu technicznego

Walkways allow easy access to the chamber and evalutation of technical state
Operując zasuwami można zamknąć jeden z kolektorów na czas remontu a cały strumień ścieków przekierować do drugiego, równoległego kanału

By operating the doors you can shut one sewer for maintenance and redirect sewage flow the second, paralell collecotr
Widok z pomostu

View from the walkway


Zasuwy przypominają grodzie z filmu "Titanic"

Doors look very similar to watertight doors from the "Titanic" movie

Krótka wizyta w przelewie

Short visit in the overflow chamber

Graficiarze zawsze znajdą drogę

Vandals will always find a way

Ścieki z bocznego kanału wartko wpływają d głównego kolektora

Sewage from the side sewer rushing with high speed to the main collector
Kolejny lokator

Another resident
Kolejny dolot

Another sidepipe

Nowy sprzęt-po 9 latach działania nareszcie kupiłem porządny kombinezon

After 9 year of operations i finally bought a professional sewer outfit
Piękna cegła

Beautful brick work
Wnętrze burzowca

Inside a drainKanał dolotowy z pięknej cegły klinkierowej

Side pipe build from beautiful clinker brick

Wycieczka była niesamowita! Nie ma porównania do nawet najlepiej utrzymanych systemów kanalizacyjnych w Polsce. Wszelkie MPWIK, ZWIK i inne firmy zajmujące się utrzymanie sieci kanalizacyjnej powinny brać przykład z praskiej kanalizacji. Bardzo dziękuję mojemu przewodnikowi Lukasowi za wiele ciekawostek, opowieści i sporą dawkę nowej wiedzy technicznej. Na pewno jeszcze tu wrócimy!

Our journey was incredible! There is no comparison to even the best maintained sewer systems in Poland. All MPWIK's, ZWIK's and other sewer companies should take example form prague sewage system. I wan't to thank very much my guide Lukas for a lot of curiosities, stories and a lot of new technical knowledge. We will sure be back!

czwartek, 2 kwietnia 2020

Podziemna Praga-film

Witam,

obiecany post na temat praskich kanałów jest w trakcie tworzenia i powinien być gotowy w weekend. Tymczasem zapraszam na obejrzenie filmu nakręconego w trakcie naszej wycieczki